Kupi� czy wynaj��? Dethleffs kamper na r�ne sposoby

Caravaning staje si� w Polsce coraz bardziej popularnym sposobem na sp�dzenie wakacji. Ta forma wypoczynku zapocz�tkowana zosta�a przez naszych zachodnich s�siad�w i zyskuje coraz wi�cej fan�w. M�wi si�, �e jest to pomys� na urlop bez �adnych ogranicze�, przepe�niony swobod� i mo�liwo�ci� prze�ycia niezapomnianej przygody. Wiele os�b planuj�cych prze�y� wakacje w kamperze, zastanawia si� czy lepszym pomys�em jest wynajem, czy kupno kampera. Czym wi�c kierowa� si� podejmuj�c decyzj�, i na jakie korzy�ci podr�owania kamperem zwr�ci� uwag�?

Read More