Kupi� czy wynaj��? Dethleffs kamper na r�ne sposoby

Caravaning staje si� w Polsce coraz bardziej popularnym sposobem na sp�dzenie wakacji. Ta forma wypoczynku zapocz�tkowana zosta�a przez naszych zachodnich s�siad�w i zyskuje coraz wi�cej fan�w. M�wi si�, �e jest to pomys� na urlop bez �adnych ogranicze�, przepe�niony swobod� i mo�liwo�ci� prze�ycia niezapomnianej przygody. Wiele os�b planuj�cych prze�y� wakacje w kamperze, zastanawia si� czy lepszym pomys�em jest wynajem, czy kupno kampera. Czym wi�c kierowa� si� podejmuj�c decyzj�, i na jakie korzy�ci podr�owania kamperem zwr�ci� uwag�?

Caravaning pe�en zalet

Caravaning w Dethleffs kamper to wsp�czesna forma aktywnej turystyki motorowej. Uprawiaj�c j�, stale mamy przy sobie zawsze baz� noclegowo-�ywieniow�. To ob�z na k�kach, dzi�ki kt�remu mo�emy uciec z szarych i brudnych miast, odci�� si� od codzienno�ci i wypocz�� w przepi�knych lokalizacjach. Chc�c oddali� si� w nawet najmniej zamieszkane tereny, wr�cz odludzia, bez hoteli i sklep�w, nie musimy rezygnowa� z komfortu jakie daje nam ciep�e ��ko, lub z zjedzenia gor�cego posi�ku. Wielk� zalet� podr�y kamperem jest r�wnie� mo�liwo�� ci�g�ej zmiany lokalizacji. W ci�gu paru dni mo�emy odwiedzi� kilka zupe�nie r�nych miejsc jeste�my przecie� w zupe�no�ci mobilni. Nasz baga� r�wnie� jest zupe�nie nieograniczony, mamy mo�liwo�� zabra� ze sob� nadprogramow� ilo�� ubra�, czy sprz�t turystyczny, na przyk�ad rower. Niewykluczone te� zabra� ze sob� czworono�nego towarzysza podr�y. Wa�n� zalet� podr�y w kamperze jest te� na pewno brak niekoniecznie �yczliwych s�siad�w, kt�rzy czasem s� w stanie popsu� nam bezstresowy wypoczynek.

Wynajem czy kupno

Dla tych, kt�rzy prze�yli ju� podr� kamperem i po�kn�li bakcyla, oczywistym jest, �e lepiej go kupi�. Pocz�tkuj�ce osoby, kt�re dopiero chc� zasmakowa� przygody w kamperze, lepszym rozwi�zaniem b�dzie wynajem takiego pojazdu. Na polskim rynku istnieje wiele firm oferuj�cych zar�wno kupno, jak i wynajem kampera, na przyk�ad Dethleffs kamper. Ceny kupna, jak i wynajmu s� bardzo zr�nicowane. Warunkowane jest to du�� rozbie�no�ci� kamper�w pod wzgl�dem modelu, rocznika, czy nawet wyposa�enia. Mo�na zdecydowa� si� na starzy model, kt�rego ceny wahaj� si� od 150-200 z� za dob�. Bardziej ekskluzywne kampery maj� w swojej ofercie r�wnie� klimatyzacj�, sprz�t kuchenny, a nawet telewizor. Po pierwszej podr�y kamperem, bogatsi o nowe do�wiadczenia, mo�emy postanowi�, czy taka forma wypoczynku nam pasuje i czy inwestycja we w�asny pojazd b�dzie dobr� decyzj�.

Related posts